Bereikbaarheid en parkeren

10 mei 2017
Reactie op het fietsparkeerplan
Het bezwaar betreft het opheffen van parkeerplaatsen voor auto’s ten gunste van parkeerruimte voor fietsen.
Op volgende locaties gaat het plan van de fietsenrekken volgens de tekening ten koste van autoparkeerplaatsen die direct of indirect ten dienste staan van bezoekers aan de binnenstad:
– Brink tussen Waag en huidige Bibliotheek: 9 parkeerplaatsen waarvan 3 invalideplaatsen.
– Brink in verlengde van Achter de Muren Zandpoort:  5 parkeerplaatsen waarvan 1 invalideplaats.
Op de overige plekken, zoals ook bijvoorbeeld in de Smedenstraat, lijkt het bestaande fietsrekken of vrije (trottoir)ruimte te betreffen, maar wij hebben ook horen noemen dat hiervoor uiteindelijk toch parkeerplaatsen opgeofferd  worden. Vooralsdan maken wij ook daar bezwaar tegen.
Wij zijn overigens voorstander van een geconcentreerdere fietsparkeeroplossing dan in het huidige plan is voorzien en vrezen een verrommeling van het straatbeeld.

21 februari 2017
De VCOD heeft kennis genomen van het rekenkameronderzoek naar het parkeerbeleid 2013-2015, alsook van de brief d.d. 14 februari j.l. welke het college daarover op verzoek van de raad aan de raad heeft geschreven.
De VCOD heeft hierop de volgende reactie gegeven.

November 2016
Het Grote Kerkhof autovrij. Wie begrijpt het nog?
In een politieke ruil heeft Groen Links destijds ingestemd met de bouw van het stadskantoor op voorwaarde dat het Grote Kerkhof autovrij gemaakt zou worden. Groen Links wilde alle auto’s uit de binnenstad jagen. Zonder dat precies bekeken is wat dat voor de binnenstad zou gaan betekenen, is de raad daar toen mee akkoord gegaan, zodat een kostbaar en prestigieus object gerealiseerd kon worden.
Klik hier voor de reactie van de VCOD.

Politieke Markt 6 november 2013
Inspraakreactie VCOD inz: parkeren en parkeertarieven
Eerst iets feitelijks. Omdat ik nog nooit op een achterdek van de Leeuwenbrug was geweest, ben ik vanmiddag naar de Leeuwenbruggarage gereden en daar naar het achterdek gezocht. Niet gevonden en zo mocht ik zonder te betalen weer uitrijden en dat gedurende wel 20 minuten.
Klik hier voor de volledige reactie.

12 april 2013
In het overleg dat thans gevoerd wordt m.b.t. de verandering c.q. renovatie van de Noordenbergpoortgarage in de klankbordgroep, waarin o.a. vertegenwoordigers van MKB Deventer  en VCOD participeren, worden meerdere mogelijkheden niet (verder) bekeken vanwege de beperktheid van de financiële mogelijkheden welke met enige nadruk door vertegenwoordigers van de gemeente wordt gesteld. MKB Deventer en VCOD maken hiertegen bezwaar.
Klik hier om verder te lezen.